Handelsbetingelser

Handelsbetingelser for serviceydelser – Arrangør IVS

 

1. Anvendelse

 • Almindelige handelsbetingelser gælder for alle aftaler med Arrangør IVS med CVR-nummer 38846531 – Arrangør IVS yder handel med serviceydelser indenfor projektledelse.

2. Aftalegrundlag

 • Betingelserne udgør sammen med Arrangør IVS’ oplæg det samlede aftalegrundlag om Arrangør IVS’ handel med serviceydelser til kunden. Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til kunden udgør ikke en del af aftalegrundlaget. 
 • Ændringer og tillæg: ændringer af og tillæg til aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt. 

   3. Serviceydelser

  •  Alle aftaler er i henhold til fremsendt oplæg. 

  4. Pris og betaling

  • Prisen for serviceydelserne følger Arrangør IVS’ oplæg, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms. 
  • Kunden skal betale alle faktura for serviceydelser senest 7 dage fra fakturadato. 
  • Ved ordrer af lavere værdi end 20.000 DKK eksklusive moms faktureres hele det aftalte beløb straks efter oplægget accepteres.
  • Ved ordrer af højere værdi end 20.000 DKK eksklusive moms faktureres første halvdel af det aftalte beløb straks efter oplægget accepteres, mens sidste halvdel af det aftalte beløb faktureres senest 20 dage inden arrangementet afholdes eller inden samarbejdet afsluttes.
  • Klippekort faktureres straks efter aftalen indgås og skal betales umiddelbart inden første klip anvendes.
  • Eventuelt eksterne leverandører betales direkte af kunden i henhold til leverandørens betalingsbetingelser.

    5. Forsinket betaling

   • Hvis kunden undlader at betale en faktura rettidigt, af årsager, som Arrangør IVS er uden ansvar for, har Arrangør IVS ret til at kræve det forfaldne beløb samt det eventuelt resterende beløb betalt straks.
   • Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Arrangør IVS, har Arrangør IVS, ret til at ophæve salget af de serviceydelser, som forsinkelsen vedrører, ophæve salget af serviceydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og / eller gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende. Udover ophævelse kan Arrangør IVS således også kræve erstatning for ethvert tab. Herunder tab af avance for både leverede og ikke leverede ydelser.

     6. Oplæg og ordrer

    • Arrangør IVS’ oplæg er gældende i 10 dage fra den dato oplægget er dateret, medmindre andet fremgår af oplægget. Accept af oplægget, der er Arrangør IVS i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Arrangør IVS.
    • Kunden kan ikke ændre et accepteret oplæg uden Arrangør IVS’ skriftlige accept.

     7. Levering

     • Arrangør IVS leverer serviceydelser senest til den tid, der fremgår af Arrangør IVS’ oplæg.
     • Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal denne uden ugrundet ophold meddele dette skriftligt til Arrangør IVS. Hvis en fejl eller mangel, som kunden har opdaget eller burde have opdaget, og ikke meddeler dette skriftligt til Arrangør IVS, kan den ikke senere gøres gældende.

      8. Forsinket levering

      • Hvis Arrangør IVS  forventer en forsinkelse i leveringen af serviceydelser informerer Arrangør IVS kunden om dette og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.
      • Hvis Arrangør IVS undlader at levere serviceydelser senest 30 dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Arrangør IVS. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

      9. Garanti

      • Arrangør IVS garanterer, at serviceydelser er fri for væsentlige fejl og mangler i udførelsesperioden. Arrangør IVS er ikke ansvarlig for eventuelle fejl og mangler hos eksterne leverandører.
      • Arrangør IVS’ garanti omfatter ikke fejl eller mangler, der skyldes brug i strid med Arrangør IVS’ instruktioner eller almindelig praksis eller til ikke-aftalte formål, i afhjælpning eller ændring udført af andre end Arrangør IVS, eller i andre forhold, som Arrangør IVS er uden ansvar for.
      • Hvis kunden opdager en fejl eller mangler indenfor den aftalte periode, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal denne uden ugrundet ophold meddele dette skriftligt til Arrangør IVS. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Arrangør IVS, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal give Arrangør IVS de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som Arrangør IVS beder om.
      • Inden rimelig tid efter, at Arrangør IVS har modtaget meddelelse fra kunden om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler Arrangør IVS kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af garanti. 
      • Inden 5 dage efter, at Arrangør IVS har afgivet meddelelse til kunden efter punkt d om, at en fejl eller mangel er omfattet af garanti, afhjælper Arrangør IVS fejlen eller manglen.
      • Hvis Arrangør IVS undlader at afhjælpe en fejl eller mangel omfattet af garanti inden rimelig tid efter, at Arrangør IVS har givet meddelelse til kunden efter punkt d, af årsager, som kunden er uden ansvar for, og fejlen eller manglen ikke er afhjulpet inden en frist på 5 dage, tilbagebetales et beløb, der beregnes forholdsmæssigt svarende til manglens værdi, i forhold til den samlede ordre. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af fejl eller mangler ved serviceydelser end dem, der udtrykkeligt fremgår af punkt 9. 

        10. Ansvar

       • Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af aftalegrundlaget.
       • Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalegrundlaget er Arrangør IVS ikke ansvarlig overfor kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.
       • Uanset eventuelle modstridende aftalevilkår i aftalegrundlaget, er Arrangør IVS ikke ansvarlig overfor kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, såfremt den eller de manglende opfyldelse skyldes, at der hos Arrangør IVS opstår pludselig sygdom, således at den eller de for aftalen med kunden ansvarlige medarbejdere ikke er i stand til at opfylde aftalen. Såfremt det er muligt, varsles sygdom, der forventes at have indflydelse på aftalen med kunden straks det er muligt, ligesom kunden oplyses om mulighed for ændringer i aftalen.
       • Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalegrundlaget er Arrangør IVS ikke ansvarlig overfor kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henføres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Arrangør IVS’ kontrol, og som Arrangør IVS ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

         11. Fortrolighed

        • Kunden må ikke viderebringe, bruge eller sætte andre i stand til at bruge Arrangør IVS erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelig.
        • Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Arrangør IVS fortrolige oplysninger. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.
        • Parternes forpligtelser gælder under parternes samarbejde og uden tidsbegrænsning efter samarbejdets ophør uanset årsagen til ophøret.

        12. Gældende lov og værneting

        • Parternes samarbejde er i alle henseender underlagt dansk ret.
        • Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samarbejde, skal afgøres ved retten i Aarhus.

        13. Aflysning og ændringer

        • Ønsker kunden at ændre datoen for arrangementets afholdelse, kan kunden forespørge Arrangør IVS herom. Dette skal forekomme senest 20 dage inden den oprindelige dato for arrangementets afholdelse. Accepterer Arrangør IVS ændringen, skal der indgås en skriftlig aftale, der bekræfter den nye dato for arrangementets afholdelse. Ændres datoen for arrangementets afholdelse skal kunden stadig betale i henhold til den oprindeligt aftalte dato for arrangementets afholdelse. 
        • Arrangør IVS er uden ansvar for ændringer, der forårsages af eksterne leverandører, herunder foredragsholdere. Hvis eksterne leverandører forårsager væsentlige ændringer, bestræber Arrangør IVS sig på at afhjælpe eventuelle udfordringer i forbindelse hermed. 

        Arrangør IVS
        CVR: 38846531
        Ny Banegårdsgade 55
        8000 Aarhus

        Nina Ulrik Jensen
        nina@arrangor.dk
        +45 27 63 36 55

        Sidst opdateret 1. juli 2021